آمار کشته و زخمی شدن کولبرها در ٦ ماه اول ٢٠٢١

No تصویر نام نام خانوادگی جنسیت محل حالت تاریخ اطلاعات بیشتر
1 Image placeholder دلشاد امین زادە مذکر سقز کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 30-06-2021
2 Image placeholder کیوان حق مرادی مذکر مریوان کولبران - کشته شده - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 30-06-2021
3 Image placeholder سیروان تاخانی مذکر مریوان کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 30-06-2021
4 Image placeholder واحد بیرانی مذکر سردشت کولبران - کشته شده - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 26-06-2021
5 Image placeholder سالار میرزایی مذکر ثلاث باباجانی کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 24-06-2021
6 Image placeholder فهیم رستمزادە مذکر پاوە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 23-06-2021
7 Image placeholder سعدون احمدی مذکر بانە کولبران - کشته شده - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 21-06-2021
8 Image placeholder یاسار خسروی مذکر بانە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 21-06-2021
9 Image placeholder عزیز محمد زادە مذکر خوی کولبران - کشته شده - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 21-06-2021 بوسیلە نیروهای ترکیە در مرز کشتە شد
10 Image placeholder بشیر احمدزادە مذکر پاوە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 15-06-2021
11 Image placeholder بسیر احمدزادە مذکر پاوە کولبران - کشته شده - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 15-06-2021 در ١٤ جون زخمی شد و در ١٨ جون بعلت شدت زخمها جان باخت
12 Image placeholder مسعود خضرنژاد مذکر بوکان کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 13-06-2021
13 Image placeholder حمید ویسی مذکر ثلاث باباجانی کولبران - کشته شده - سانحە رانندگی 12-06-2021 از ارتفاعات نوسود بە پایین افتادە و بعد از ٣ روز جان باخت
14 Image placeholder ولی رستمی مذکر ثلاث باباجانی کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 12-06-2021
15 Image placeholder رحمان حسن پور مذکر بانە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 09-06-2021
16 Image placeholder یاسر محمد کریم مذکر پاوە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 08-06-2021
17 Image placeholder یوسف فرجامی مذکر خوی کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 07-06-2021
18 Image placeholder سرکوت میرزایی مذکر بانە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 07-06-2021
19 Image placeholder وهبی فتاحی مذکر پاوە کولبران - کشته شده - حوادث طبیعی 06-06-2021 بە دلیل ایست قلبی جان باخت
20 Image placeholder سوران قادری مذکر مریوان کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 06-06-2021
21 Image placeholder حسین فرجی مذکر بانە کولبران - کشته شده - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 02-06-2021
22 Image placeholder محمد صادقی مذکر سقز کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 01-06-2021 در مرز برویشکانی زخمی شد
23 Image placeholder محمد رحمانی مذکر بانە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 31-05-2021
24 Image placeholder قباد رحمانی مذکر سرپل ذهاب کولبران - کشته شده - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 27-05-2021
25 Image placeholder فرهاد فاتحی مذکر کامیاران کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 18-05-2021 بوسیلە پلیس درخرم اباد زخمی شدە
26 Image placeholder یوسف امینی مذکر بانە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 17-05-2021
27 Image placeholder عبداللە مذکر بانە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 17-05-2021
28 Image placeholder ضابت الخانی مذکر سلماس کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 16-05-2021
29 Image placeholder کوسار رستم نژاد مذکر پاوە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 16-05-2021
30 Image placeholder اکرم رستم نژاد مذکر پاوە کولبران - زخمی - حوادث طبیعی 16-05-2021 اکرم بدلیل افتادن از ارتفاع بالا زخمی شد
31 Image placeholder ظابت الخانی مذکر سلماس کولبران - کشته شده - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 15-05-2021
32 Image placeholder کوهسار رستم نژاد مذکر جوانرود کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 13-05-2021
33 Image placeholder اکرم رستم نژاد مذکر جوانرود کولبران - زخمی - سانحە رانندگی 13-05-2021 بە دلیل سقوط از ارتفاع در مرز نوسود زخمی شدند.
34 Image placeholder محمد میرزایی مذکر نقدە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 13-05-2021 در مرز پیرانشهر زخمی شد
35 Image placeholder انور عزیزیان مذکر بانە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 12-05-2021
36 Image placeholder حسن علم هولی مذکر ارومیە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 12-05-2021 در مرز چالدران توسط نیروهای ارتش ترکیە زخمی شد.
37 Image placeholder محمد میرزایی مذکر پیرانشهر کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 12-05-2021
38 Image placeholder اکو قادری مذکر ارومیە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 10-05-2021
39 Image placeholder فرزاد جباری مذکر ارومیە کولبران - کشته شده - ضرب و شتم توسط نیروهای مسلح 09-05-2021 بە دلیل ترس از رگبار نیروهای سپاه خود را بە داخل یک رودخانە پرت کردە
40 Image placeholder نادر صابری مذکر کامیاران کولبران - زخمی - انفجار مین 06-05-2021
41 Image placeholder مسعود محمدی مذکر بانە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 05-05-2021
42 Image placeholder رحمت اللە قادرنژاد مذکر مریوان کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 29-04-2021 بشدت زخمی شدە توسط نیروهای مرزی
43 Image placeholder سامان رەسول زادە مذکر سردشت کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 28-04-2021
44 Image placeholder فوئاد راهپیکار مذکر مریوان کولبران - زخمی - ضرب و شتم توسط نیروهای مسلح 28-04-2021 هنگام کولبری مورد زرب و شتم نیروهای مرزی قرار گرفت
45 Image placeholder صحبت صمدی نسب مذکر دالاهو کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 26-04-2021
46 Image placeholder زانیار حاتم پناه مذکر مریوان کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 25-04-2021
47 Image placeholder کاروان منوچهری مذکر مریوان کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 25-04-2021
48 Image placeholder صلاح وطندوست مذکر مریوان کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 25-04-2021
49 Image placeholder ارام وطندوست مذکر مریوان کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 25-04-2021
50 Image placeholder سوران وطندوست مذکر مریوان کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 25-04-2021
51 Image placeholder حسن کاجلانو مذکر چالدران کولبران - کشته شده - ضرب و شتم توسط نیروهای مسلح 18-04-2021 بە دلیل شکنجە توسط نیروهای ترکیە کشتە شد
52 Image placeholder بهرام صمدی مذکر چالدران کولبران - زخمی - ضرب و شتم توسط نیروهای مسلح 18-04-2021 بوسیلە نیروهای ترکیە بشدە شکنجە شدە اما موفق بە فرار از دست انها شد
53 Image placeholder عرفان قادری مذکر سردشت کولبران - کشته شده - سانحە رانندگی 17-04-2021 بدلیل فرار از دست ماموران ایران در مرز بانە از ارتفاعات این مرز سقوط میکند و جان می سپارد
54 Image placeholder حاجی مینە عەلایی مذکر سردشت کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 17-04-2021
55 Image placeholder حکیم عثمانی مذکر اشنویە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 09-04-2021 در انجام شلیک نیروهای نظامی بە دستە ای از کولبران کرد در مرزهای کردستان عراق در مناطق اشنویە بە شدت زخمی شد
56 Image placeholder اسماعیل رحیمی مذکر بانە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 09-04-2021 در مرز ایران و عراق در نزدیکی بانە بوسیلە نیروهای جمهوری اسلامی زخمی شد
57 Image placeholder سامان الف مذکر پاوە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 06-04-2021 در نوار مرزی نوسود توسط نیروهای ایران با شلیک مستقیم زخمی شد
58 Image placeholder فهیم مامدی قزل کند مذکر سلماس کولبران - کشته شده - حوادث طبیعی 25-03-2021 بر اثر سرمازدگی جان باخت
59 Image placeholder بهروز مرادی مذکر ثلاث باباجانی کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 21-03-2021 با تیراندازی مستقیم نیروهای ایران بشدت زخمی شد
60 Image placeholder جمیل احمدپور مذکر بانە کولبران - کشته شده - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 21-03-2021 در ارتفاعات هنگەژال بانە، هدف تیراندازی مستقیم قرار نیروهای جمهوری اسلامی قرار گرفت و جان خود را از دست داد
61 Image placeholder سلام مالتە مذکر بانە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 17-03-2021 در مناطق هەنگژالە بانە هدف تیراندازی نیروهای جمهوری اسلامی قرار گرفت و زخمی شد
62 Image placeholder بیستون محمدپور مذکر بانە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 17-03-2021 در اطراف هەنگژالە از توابع بانە هدف تیراندازی نیروهای جمهوری اسلامی قرار گرفت و زخمی شد
63 Image placeholder سوران رشیدپور مذکر بانە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 14-03-2021 در مناطق مرزی بانە هدف تیراندازی نیروهای جمهوری اسلامی قرار گرفت و زخمی شد
64 Image placeholder حکیم حسینی مذکر روانسر کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 14-03-2021 در مناطق مرزی نوسود هدف تیراندازی نیروهای جمهوری اسلامی قرار گرفت و زخمی شد
65 Image placeholder برهان محمدی مذکر خوی کولبران - کشته شده - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 13-03-2021 در مناطق مرزی خوی هدف تیراندازی نیروهای جمهوری اسلامی قرار گرفت وکشتە شد
66 Image placeholder سهراب یوسفی مذکر ثلاث باباجانی کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 11-03-2021 در مناطق مرزی نوسود هدف تیراندازی مستقیم قرار نیروهای جمهوری اسلامی قرار گرفت و زخمی شد
67 Image placeholder سالار شعری مذکر ثلاث باباجانی کولبران - کشته شده - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 09-03-2021 هدف تیراندازی مستقیم قرار نیروهای جمهوری اسلامی قرار گرفت و جان باخت
68 Image placeholder حجت قضاوت مذکر ثلاث باباجانی کولبران - کشته شده - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 09-03-2021 در ارتفاعات نوسود، هدف تیراندازی مستقیم قرار نیروهای جمهوری اسلامی قرار گرفت و جان خود را از دست دا
69 Image placeholder قباد نیکنام مذکر سقز کولبران - کشته شده - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 06-03-2021 هدف تیراندازی مستقیم قرار نیروهای جمهوری اسلامی قرار گرفت و جان باخت
70 Image placeholder ابراهیم پورمحمد مذکر ارومیە کولبران - کشته شده - حوادث طبیعی 04-03-2021 در ارتفاعات چالدران بر اثر سرمازدگی جان خود را از دست دا
71 Image placeholder محمد داریانی مذکر پاوە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 28-02-2021 بوسیلە شلیک مستقیم نیروهای سپاە زخمی شد
72 Image placeholder عثمان نادری مذکر سردشت کولبران - کشته شده - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 24-02-2021
73 Image placeholder عبداللە نادری مذکر سردشت کولبران - کشته شده - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 24-02-2021
74 Image placeholder اسکندر محمد مذکر سردشت کولبران - کشته شده - حوادث طبیعی 21-02-2021 لە ترس تیراندازی نیروهای سپاە پاسداران خود را بە دریاچە قاسمەرەش انداخت و غرق شد
75 Image placeholder ابوبکر محمدی مذکر سردشت کولبران - کشته شده - سانحە رانندگی 21-02-2021 عرق شدن در رودخانە قاسم رەش
76 Image placeholder شهرام قادری مذکر بوکان کولبران - کشته شده - حوادث طبیعی 18-02-2021 بر اثر سرمازدگی یخ زدە و جان خود را از دست داد
77 Image placeholder یوسف وطن دوست مذکر مریوان کولبران - کشته شده - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 16-02-2021 بر اثر تعقیب و گریز از ارتفاعات سقوط کرد و کشتە شد
78 Image placeholder سیوان شیرمحمدی مذکر روانسر کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 15-02-2021
79 Image placeholder محمد رحمانی مذکر بانە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 11-02-2021 با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در روستای بلەکی زخمی شد
80 Image placeholder زانکو اسماعیلزادە مذکر بانە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 11-02-2021 با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در روستای بلەکی زخمی ش
81 Image placeholder محمد سالح اسماعیل زادە مذکر بانە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 11-02-2021 با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در روستای بلەکی زخمی ش
82 Image placeholder ارام جاتن مذکر مریوان کولبران - کشته شده - حوادث طبیعی 10-02-2021 سقوط از ارتفاٰات مرزی ته ته مریوان
83 Image placeholder بهزاد هاشمی مذکر سلماس کولبران - کشته شده - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 08-02-2021 در اثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی جان باخت
84 Image placeholder مولود عبداللاهی مذکر مهاباد کولبران - زخمی - حوادث طبیعی 06-02-2021 در پی تعقیب و گریز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از ارتفاعات سقوط کردە و زخمی شد
85 Image placeholder جبار احمدی مذکر بانە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 06-02-2021 در پی تعقیب و گریز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از ارتفاعات سقوط کرد و زخمی شد
86 Image placeholder رزگار رحیمی مذکر بانە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 05-02-2021
87 Image placeholder رئوف دارینه مذکر بانە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 03-02-2021
88 Image placeholder خالد احمدی مذکر سردشت کولبران - کشته شده - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 03-02-2021 دارای ٢ فرزند
89 Image placeholder هادی رضایی مذکر مریوان کولبران - کشته شده - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 02-02-2021
90 Image placeholder هاشم حسنی مذکر بانە کولبران - کشته شده - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 02-02-2021
91 Image placeholder ابوبکر نادری مذکر بانە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 02-02-2021
92 Image placeholder کامران احمدی مذکر بانە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 02-02-2021
93 Image placeholder واحد محمدی مذکر بانە کولبران - زخمی - حوادث طبیعی 27-01-2021 ارتفاع بلند بە پائین می افتد و سر انجام مجروح میشود.
94 Image placeholder امیر ویسی مذکر ثلاث باباجانی کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 26-01-2021 بر اثر تیراندازی نیروهای جمهوری اسلامی مجروح شدند
95 Image placeholder سالم رستمی مذکر ثلاث باباجانی کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 26-01-2021 در مرز نوسود بر اثر تیراندازی نیروهای جمهوری اسلامی مجروح شد
96 Image placeholder یاور اسلانی مذکر ارومیە کولبران - کشته شده - حوادث طبیعی 19-01-2021 بر اثر سقوط بهمن جان باخت
97 Image placeholder یوسف فتاح‌زاده مذکر بانە کولبران - کشته شده - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 19-01-2021
98 Image placeholder عثمان حسن پور مذکر بانە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 18-01-2021 در ارتفاعات مرزی بانە بر اثر تعقیب و گریز سقوط کرد و زخمی شد
99 Image placeholder عبدالله فرج‌پناه مذکر بانە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 18-01-2021
100 Image placeholder اولایی خدایی مذکر ارومیە کولبران - کشته شده - حوادث طبیعی 18-01-2021 اثر سقوط بهمن جانشان را از دست داده‌ان
101 Image placeholder فرات خدایی مذکر ارومیە کولبران - کشته شده - حوادث طبیعی 18-01-2021 بر اثر سقوط بهمن جانشان را از دست داده‌ان
102 Image placeholder متین اسلانی مذکر ارومیە کولبران - کشته شده - حوادث طبیعی 18-01-2021 بر اثر سقوط بهمن جان باختند
103 Image placeholder بیلن احمدی مذکر ارومیە کولبران - کشته شده - حوادث طبیعی 18-01-2021 بر اثر سقوط بهمن جان باختند
104 Image placeholder محمد احمدی آیچی مذکر سقز کولبران - کشته شده - حوادث طبیعی 17-01-2021 ایست قلبی
105 Image placeholder آریا خالدی مذکر پاوە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 15-01-2021
106 Image placeholder باسط باوجانی مذکر ثلاث باباجانی کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 14-01-2021 در پی شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی زخمی شد
107 Image placeholder همزە محمدی مذکر پاوە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 13-01-2021 در پی شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی زخمی ش
108 Image placeholder عرفان عزیزیانی مذکر پاوە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 11-01-2021 زخمی شدە
109 Image placeholder امید صالحی مذکر پاوە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 09-01-2021 در پی شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی زخمی شد
Publish date: 02-07-2021

HANA HUMAN RIGHTS ORGANIZATION - STATISTICS CENTER

© hana-hr.org