آمار دستگیر شدەگان استانهای کردستان در ٣ ماهە اول سال ٢٠٢١

No نام نام خانوادگی جنسیت محل حالت تاریخ اطلاعات بیشتر
1 ریبوار قادری مذکر بانە بازداشت - به اتهام فعالیت مدنی 26-03-2021 در ارتباط با مراسم نوروزی
2 پرویز قادری مذکر بانە بازداشت - به اتهام فعالیت مدنی 26-03-2021 در ارتباط با مراسم نوروزی
3 بهروز قادری مذکر بانە بازداشت - به اتهام فعالیت مدنی 26-03-2021 در ارتباط با مراسم نوروز
4 هاوژین قادری مذکر بانە بازداشت - به اتهام فعالیت مدنی 26-03-2021 در ارتباط با مراسم نوروز
5 جلیل خدایی مذکر بانە بازداشت - به اتهام فعالیت مدنی 26-03-2021 در ارتباط با مراسم نوروز
6 سرروک ابولقاسمی مذکر سنندج بازداشت - به اتهام فعالیت مدنی 21-03-2021 بدلیل برگزاری نوروز دستگیر شد
7 عبدالرحمان عبدی مذکر سرواباد بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 11-03-2021 بوسیلە مامورین امنیتی در تهران دستگیر شد
8 سوران معیندوست مذکر سقز بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 02-03-2021
9 اهون فروزان مذکر سقز بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 02-03-2021
10 آرمان شیرزاد مذکر مریوان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 01-03-2021
11 گولالە وطندوست مونث مریوان بازداشت - به اتهام فعالیت مدنی 26-02-2021 وکیل کرد
12 بهزاد ادوایی مذکر سنندج بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 24-02-2021
13 گلالە وطندوست مونث مریوان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 22-02-2021 ایشان وکیل هستند
14 اسرین محمدی مونث مهاباد بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 16-02-2021 در تهران دستگیر شدە، روزپنجشنە ١٨ فوریە ٢٠٢١ با قرار وثیقە ازاد شد
15 نجمەالدین حسینی مذکر اشنویە بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 10-02-2021 بە جرمفعالیت برای حزب کومەلە کردستان ایران
16 طه آتش‌افروز مذکر پیرانشهر بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 07-02-2021
17 رۆیا جلالی مونث سنندج بازداشت فعالان محیط زیست 03-02-2021 با وثیقە ١٠٠ ملیون تومان در تاریخ ٣ مارس ٢٠٢١ ازاد شد
18 ساکار عینی مذکر مهاباد بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 03-02-2021
19 شهاب احمدی مذکر مهاباد بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 03-02-2021 بە جرم فعالیت برای حزب کوملە کردستان ایران
20 ایدریس احمدی مذکر بانە بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 03-02-2021
21 آرزو مصطفایی مونث مریوان بازداشت فعالان حقوق زنان 03-02-2021 بعد از ٣ روز با قرار وثیقە ازاد شدە
22 جوانمیر زاهدی مذکر کامیاران بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 03-02-2021
23 فاروق کرمی مذکر روانسر بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 02-02-2021
24 محمود محمودی مذکر سنندج بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 01-02-2021 روزنامەنگار و سردبیر هفتەنامە ئاگرین
25 عزیز قادرتاج مذکر اشنویە بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 01-02-2021 ،معلم, در تاریخ ٣، مارس ٢٠٢١ موقتا ازاد شد
26 سلیم شریفی مذکر اشنویە بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 01-02-2021
27 شفیع شیخە مذکر اشنویە بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 31-01-2021
28 واحد شیخ محمدی مذکر اشنویە بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 31-01-2021
29 فرید بایزیدی مذکر اشنویە بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 31-01-2021
30 حسین محمدپور مذکر اشنویە بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 31-01-2021
31 سیاوش عینی مذکر ارومیە بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 31-01-2021 در ٢٦ فوریە ٢٠٢١ بە زندان ارومیە منتقل شد
32 فەیسەل عەلی‌ئابادی مذکر اشنویە بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 30-01-2021
33 ادریس ویسی مذکر دیواندرە بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 30-01-2021
34 بهمن فتاحی مذکر پاوە بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 30-01-2021
35 عابد فتحی مذکر پاوە بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 30-01-2021
36 مالیک کریمی مذکر پاوە بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 30-01-2021
37 جمال نهالی مذکر اشنویە بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 30-01-2021
38 سید لقمان طاهری مذکر اشنویە بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 30-01-2021
39 غفور اسپندار مذکر اشنویە بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 30-01-2021
40 رسول قزلباش مذکر ارومیە بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 30-01-2021 همکاری با یکی از احزاب کردستان
41 کیوان اندار مذکر مهاباد بازداشت فعالان حوزه دانشجویی 30-01-2021
42 ارسطو ملا رحیمی مذکر مهاباد بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 29-01-2021 این شهروند مهابادی بە دلیل نامعلوم بازداشت شدە است
43 جمال قاسمی مذکر اشنویە بازداشت فعالان محیط زیست 29-01-2021 روز شنبە ٢٧ فوریە ٢٠٢١ موقتا آزاد شد
44 جبرئیل شعبانی مذکر اشنویە بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 29-01-2021
45 عادڵ پروازە مذکر مریوان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 28-01-2021 ازاد شدە
46 شوان پشتوار مذکر نقدە بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 27-01-2021 این شهروند در مغازه‌ خود بازداشت شد
47 سردار خلیفانی مذکر پیرانشهر بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 27-01-2021
48 سعید قادری مذکر جوانرود بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 27-01-2021
49 کاروان مینویی مذکر مریوان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 26-01-2021
50 جمیل احمدی مذکر سنندج بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 25-01-2021
51 سیروان امینی مذکر سنندج بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 25-01-2021
52 الهام یزدانی‌پور مونث کرمانشاە بازداشت - به اتهام فعالیت مدنی 24-01-2021 بە اتهام اجرای موسیقی مشترک با یک خواننده زن
53 بابک بابایی مذکر سقز بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 24-01-2021
54 فردین ادوایی مذکر سرواباد بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 23-01-2021
55 افشین الاهی مذکر سقز بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 22-01-2021
56 محی‌الدین شامه مذکر بوکان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 22-01-2021
57 ایمان عبدی مذکر مهاباد بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 22-01-2021 مارچ ٦،٢٠٢١ با وثیقە ٢٠٠ ملیون تومانی موقتا ازاد شد
58 محیەالدین شاما مذکر بوکان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 21-01-2021
59 عبدالله مذکر سنندج بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 21-01-2021
60 عطا رحمان زاده مذکر سقز بازداشت - به اتهام فعالیت مدنی 21-01-2021
61 سیروان نوری مذکر مهاباد بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 21-01-2021
62 سوران محمدی مذکر مهاباد بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 21-01-2021
63 محمد امیین احمدی مذکر پیرانشهر بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 20-01-2021
64 زانکو محمدپور مذکر بوکان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 20-01-2021
65 محمد زندی مذکر بوکان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 20-01-2021
66 فرهاد زندی مذکر بوکان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 20-01-2021
67 رضا زندی مذکر بوکان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 20-01-2021
68 رویا احمدی مونث بوکان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 20-01-2021
69 صلاح حاجی رسول مذکر بوکان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 20-01-2021
70 حامد رسولپور مذکر بوکان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 20-01-2021
71 ایوب رسولپور مذکر بوکان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 20-01-2021
72 حسین رسولپور مذکر بوکان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 20-01-2021
73 محمدامین رەسولپوور مذکر بوکان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 20-01-2021
74 سلام خلیفانی مذکر پیرانشهر بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 20-01-2021
75 محمدامین (شورش احمدی مذکر پیرانشهر بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 20-01-2021
76 طالب ریحانی مذکر پیرانشهر بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 20-01-2021
77 رشید ریحانی مذکر پیرانشهر بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 20-01-2021
78 نبی زرگتن مذکر پیرانشهر بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 20-01-2021
79 رسول لاوازه مذکر پیرانشهر بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 20-01-2021
80 کریم خلیفانی مذکر پیرانشهر بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 20-01-2021
81 حسام‌الدین خضری مذکر پیرانشهر بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 20-01-2021
82 پشتیوان نبی زرگتن مذکر پیرانشهر بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 20-01-2021
83 رضا زندی مذکر بوکان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 20-01-2021
84 حسین رسول‌پور مذکر بوکان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 20-01-2021
85 رسول پیروتی مذکر پیرانشهر بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 20-01-2021 اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردستانی
86 صلاح‌الدین حاجی‌رسول مذکر بوکان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 19-01-2021
87 محمد زندی مذکر بوکان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 19-01-2021
88 سیروان محمدپور مذکر بوکان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 19-01-2021
89 روژین محمدپور مونث بوکان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 19-01-2021
90 فریبا احمدی مونث بوکان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 19-01-2021
91 حسین مهربان مذکر بوکان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 19-01-2021
92 هیرش رسول‌پور مذکر بوکان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 19-01-2021
93 قادر رسول‌پور مذکر بوکان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 19-01-2021
94 محمد حاجی‌ رسول‌پور مذکر بوکان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 19-01-2021
95 علی زلفی مذکر بوکان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 19-01-2021
96 دیاکو زردشتی مذکر نقدە بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 19-01-2021
97 امید سلیمی مذکر سنندج بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 19-01-2021
98 رحیم سلیمی مذکر سنندج بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 19-01-2021
99 آسو محمدی مذکر سنندج بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 19-01-2021
100 افشین مام احمدی مذکر مهاباد بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 18-01-2021
101 گلاویژ عبداللهی مونث نقدە بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 18-01-2021
102 امیر بایزیدی اذر مذکر مهاباد بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 17-01-2021
103 عبداللە حاجی احمدی مذکر نقدە بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 17-01-2021
104 پیام حاجی احمدی مذکر نقدە بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 17-01-2021
105 ترانە محمدی مونث بانە بازداشت فعالان حقوق زنان 17-01-2021 با قرار وثیقە ازااد شد
106 نازنین اتابکی مونث کرمانشاە بازداشت فعالان حقوق زنان 16-01-2021 اتهام مراسم هنجار شکنانه
107 دریا طالبانی مونث مهاباد بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 16-01-2021
108 زانیار معتمدی مذکر مریوان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 15-01-2021
109 سیامک ادوایی مذکر سرواباد بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 13-01-2021
110 اکرم ادوایی مذکر سرواباد بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 13-01-2021 مارس ١٠ ، ٢٠٢١ ازاد شذ
111 سیروان کریمزادە مذکر مریوان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 11-01-2021
112 جبار پیروزی مذکر مریوان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 11-01-2021
113 شیرکو پا آهو مذکر مریوان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 10-01-2021
114 دانا صمدی مذکر مریوان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 10-01-2021 فعال محیط زیست
115 فرامرز محمدی مذکر مریوان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 10-01-2021 در تهران دستگیر شدە
116 شیرکو پاهو مذکر مریوان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 10-01-2021
117 شپول خضری مونث مهاباد بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 10-01-2021
118 سوران حسین زادە مذکر مهاباد بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 10-01-2021
119 سالار رهوی مذکر مهاباد بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 10-01-2021
120 فرزاد سامانی مذکر مهاباد بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 10-01-2021 در کردج دستگیر شدە, در تاریخ ٢٦ فوریە بە زندان ارومیە منتقل شد
121 صهیب بادروج مذکر مریوان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 10-01-2021 در کرج دستگیر شدە
122 سلمان ادوایی مذکر سرواباد بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 10-01-2021
123 بهمن یوسف زادە مذکر ربط بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 10-01-2021
124 فریدون موسی پور مذکر ربط بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 10-01-2021
125 فرهاد موسی پور مذکر ربط بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 10-01-2021
126 عظیمه ناصری مونث بوکان بازداشت فعالان حقوق زنان 10-01-2021 در تایخ ٧ مارس ٢٠٢١ با قرارثیقە ازاد شد
127 حسین گردشی مذکر بوکان بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 10-01-2021
128 ئارام یوسفی مذکر سنندج بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 10-01-2021
129 جوانمیر مرادی مذکر کرمانشاە بازداشت فعالان حوزه کارگری 04-01-2021
130 عبدالله آسال مذکر سنندج بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 03-01-2021
131 عزیز نصیری مذکر ارومیە بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 02-01-2021 همکاری باحزب کوملە کردستان ایران
132 ایوب صدقی مذکر بانە بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 29-12-2020
133 محمد کریمی مذکر بانە بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 29-12-2020
134 ظاهر خدایی مذکر بانە بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 29-12-2020
135 باسط حاجی جمال مذکر بانە بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 29-12-2020
136 کمال قویتاسی مذکر اشنویە بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 15-12-2020 روز یکشنبە ٢٨ فوریە ٢٠٢١ بطور موقت آزاد شد
137 رحمان یوسفی مذکر اشنویە بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 15-12-2020 روز یکشنبە ٢٨ فوریە ٢٠٢١ موقتا ازاد شد
138 احمد عبدالەپور مذکر پیرانشهر بازداشت - به اتهام فعالیت سیاسی 10-12-2020 بە ٥ ماه زندان بە جرم همکاری بەا احزاب کرد محکوم شدە و بە زندان نقدە برای اجرای حکم منتقل شدە
Publish date: 09-04-2021

HANA HUMAN RIGHTS ORGANIZATION - STATISTICS CENTER

© hana-hr.org